Følgende vilkår gælder ved leje af bil hos cars4less.dk

LÆS VENLIGST LEJEVILKÅRENE GRUNDIGT IGENNEM!

 

§1 Lejer forpligter sig til at returnere køretøjet med alt tilbehør til cars4less.dk. Afleveringen skal ske til det på lejekontrakten nævnte tidspunkt og dato. Lejekontrakten omfatter kun det i kontrakten nævnte tidsrum, og kan alene forlænges efter forudgående aftale med cars4less.dk. Lejer er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Undladelse af aflevering til aftalt tid falder ind under straffelovens §293. 


 

§2 Lejer erklærer ved modtagelse af køretøjet, at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for cars4less.dk. Lejer har modtaget køretøjet i forsvarlig stand og anerkender herved at være ansvarlig for benzinforbruget samt for at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden.


 

§3 Det lejede køretøj må kun føres af lejeren og eventuelle medlejere, som er påført lejekontrakten. Føreren skal have haft gyldigt kørekort i mindst et år. 


 

§4 Det lejede køretøj må ikke benyttes til : Person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte. At trække eller slæbe andet køretøj. Påhængsvogne af enhver art må kun trækkes, hvis der er tegnet tillægsforsikring til trækkrog. Motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign. Entreprenørkørsel, kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanlig slid. Kørsel udenfor fast vej herunder grus- og markveje. Hunde eller andre husdyr må udelukkende medtages, hvis dette er påført kontrakten. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring.


 

§5 Lejer / medlejer anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar på begæring, til udlejeren at betale: De på lejekontrakten aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning. Alle bøder og evt. retsomkostninger i forbindelse med parkerings-, færdsels-, eller andre lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedsperiode, bortset fra sådanne tilfælde hvor cars4less.dk har skylden. Sådanne udgifter samt herunder rimeligt advokatsalær hvor loven tillader det, påløbne incasso-salærer m.m. som påføres cars4less.dk af lejer. Cars4less.dk's udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er køretøjet ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i lejekontrakten, udgør det maksimale selvrisikobeløb pr. skade kr. 6.000. Forsikringen dækker ikke lejers egne genstande, uanset om disse er fastmonteret eller ej. Hvis originalnøglerne bortkommer og bilen bliver stjålet, vil lejer uanset tegnede forsikringer blive opkrævet selvrisiko.   LEJEREN/MEDLEJEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER A-E NÆVNTE FORPLIGTELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT EVENTUEL BETALINGSADRESSE. 


 

§6 Lejer og enhver i medfør af foranstående §3 berettiget fører er forsikret ved en motorkøretøjs-forsikringspolice. Lejer forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser lejer i øvrigt accepterer. Det bemærkes, at det drejer sig om en almindelig motorkøretøjsforsikring. Lejer accepterer, at denne skal beskytte udlejer og dennes forsikringsselskabs interesser i tilfælde af skade inden for lejekontraktens gyldighedsperiode ved : At skaffe navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner. Ikke at anerkende ansvar eller skyld. Ikke at forlade køretøjet uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille cars4less.dk udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids og udfylde skadesanmeldelse, som kan afhentes hos cars4less.dk. Omgående underrette politiet såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller der er tale om personskade. 


 

§7 Lejer frigør ved sin underskrift cars4less.dk for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver i køretøjet, før eller under udlejningsperioden i henhold til lejekontrakten, eller efter køretøjets tilbagelevering til udlejer. Lejer er endvidere indforstået med, at holde cars4less.dk skadesløs i tilfælde af, at lejer skal forsvare cars4less.dk's interesser og godtgøre denne eventuelle omkostninger i den forbindelse. 


 

§8 Cars4less.dk har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er cars4less.dk imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når køretøjet ikke bruges skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages efter aftale med cars4less.dk. Uden forudindhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, værkstedsregninger o.lign. ikke blive refunderet.


 

§9 Tilføjelser eller ændringer til lejekontrakten er ugyldige medmindre de er dokumenteret på skrift og optræder som tillæg til lejekontrakten.


 

§10 Lejekontrakten skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting sker efter cars4less.dk's ønske.


 

§11 Cars4less.dk kan opsige lejekontrakten uden forudgående varsel. 


 

§12 Tagbagagebærer må ikke monteres.


 

§13 Cars4less.dk er ikke ansvarlig for tabte eller glemte genstande i køretøjet.


 

§14 Bilerne bliver leveret klargjort ved afhentning. Bilerne skal afleveres rengjort indvendig, ellers koster det 400 kr.

Sunday the 10th. cars4less.dk.